Osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba, která umožňuje seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým žít ve svém domácím prostředí a podporovat je při společenském začleňování. Naše osobní asistentky vám rády pomohou s mytím a koupáním, oblékáním, přípravou jídla a pití, s vedením domácnosti, doprovodí vás k lékaři, na nákup či na procházku.

Osobní asistenci poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů ze spádových obcí ORP Hodonín. V dalších spádových obcích po domluvě. Služby poskytujeme ve směnném provozu po celý den i v sobotu, neděli a ve svátcích.

Posláním naší osobní asistence je umožnit seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a podporovat je při společenském začleňování.

 

Cílem naší služby je:

 • prodloužit období samostatného způsobu života a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení,
 • zachovat osobní zvyklosti a sociální kontakty s okolím,
 • napomáhat v činnostech začleňujících do společnosti,
 • úzce spolupracovat s Agenturou domácí zdravotní péče Homedica, s.r.o. při zajišťování komplexní péče a mobilní hospicové péče,
 • umožnit lidem důstojně dožít doma.

 

Co nabízíme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Podrobný přehled rozsahu a úkonů služeb:

 

V rámci služeb osobní asistence zajišťujeme také bezpečný a pohodlný převoz vozíčkářů a imobilních osob protřednictvím speciálně upraveného automobilu s nájezdní plošinou.


Komu je osobní asistence určena:  

 • seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu),
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence),
 • chronicky nemocným,

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

 

V rámci služby osobní asistence si uživatel sám předem určí, kolik času a které dny chce strávit s osobní asistentkou. Tato doba může být různě dlouhá, od jedné hodiny až po několik hodin. 

Služby poskytujeme za úhradu dle vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita služby:

K naplnění kapacity osobní asistence dochází, není-li možné službu poskytnout z důvodu časových nebo personálních. V tomto případě je zájemce odkázán na jiného poskytovatele služeb nebo je jeho žádost zařazena do evidence žadatelů o poskytnutí služby.

 

Zájemce o služby může kontaktovat sociálního pracovníka (viz rubrika Žádost o služby).

 

 

Logo OPZ barevné

Služba osobní asistence je spolufinancována prostřednictvím programu Vybrané sociální služby na území Jihomoravského kraje.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku